en
Wybierz język
 • en
 • cs
 • hu
 • it
 • es
 • fr
 • de
 • ru
Tłumaczenie maszynowe
 • bg
 • dk
 • nl
 • gr
 • il
 • jp
 • kr
 • Nie
 • pl
 • tr

Zasady przetwarzania danych osobowych

Szanowny kliencie,

Pozwól nam poinformować, w jaki sposób Easy Software (zwane dalej również "my" lub "nasza firma") przetwarza Twoje dane osobowe w związku z ofertą, zawieraniem, dostarczaniem i utrzymaniem produktów i usług Firmy.

Celem niniejszych Zasad jest dostarczenie informacji na temat konkretnych danych osobowych, które zbieramy, jak je traktujemy, z jakich źródeł je otrzymujemy, do jakich celów je wykorzystujemy, do kogo możemy przekazać dane, gdzie można uzyskać informacje o przetwarzanych przez nas danych osobowych lub o to, jakie są indywidualne prawa dotyczące ochrony danych osobowych.

Dlatego proszę zapoznać się z treścią niniejszych Zasad. Z przyjemnością odpowiemy na każde Twoje pytanie w jednym z naszych oddziałów w Easy Software ltd, Kemp House, 152-160 City Road, EC1V 2NX London, Wielka Brytania lub przez e-mail: info@easysoftware.com.

1. Informacje ogólne

Nasza firma podlega różnym ustawowym obowiązkom w zakresie przetwarzania danych osobowych klienta, których musimy przestrzegać, w szczególności w odniesieniu do wypełniania naszych zobowiązań umownych lub wykonywania władzy publicznej. W związku z tym nie moglibyśmy w ogóle dostarczyć naszych produktów i usług bez podawania danych osobowych. Przetwarzamy również dane osobowe klientów poza ramy naszych ustawowych obowiązków w zakresie obsługi klienta i zwracamy się do Ciebie z ukierunkowanymi ofertami produktów i usług. Potrzebujemy Twojej zgody, aby to zrobić. Jeśli zdecydujesz się nie udzielać zgody w tych przypadkach, nasze dostarczone produkty lub usługi mogą być ograniczone lub w inny sposób dostosowane, w zależności od zakresu danych, które jesteśmy uprawnieni do przetwarzania. Każdy klient jest informowany o zakresie ograniczeń lub korekt.

O ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej, wszystkie informacje zawarte w niniejszym dokumencie dotyczą również przetwarzania danych osobowych potencjalnych klientów, tj. Osób, z którymi mamy kontakt, ale jeszcze nie ustaliliśmy stosunku umownego, jak również poprzednich klientów. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mają również zastosowanie w rozsądnym zakresie do przetwarzania danych osobowych innych osób, w odniesieniu do których Spółka ma określone obowiązki lub z którymi nasza Spółka jest w bezpośrednim kontakcie, nie będąc w stosunku umownym z nimi ( tacy jak przedstawiciele podmiotów prawnych).

1.1. Zasady przetwarzania danych osobowych

W ramach przetwarzania Twoich danych osobowych przestrzegamy najwyższych standardów ochrony danych osobowych, aw szczególności przestrzegamy następujących zasad:

(a) Zawsze przetwarzamy Twoje dane osobowe w jasno i zrozumiałym celu, przy użyciu określonych środków, w określony sposób i tylko przez czas niezbędny do tego celu; przetwarzamy wyłącznie dokładne dane osobowe klientów i upewniamy się, że ich przetwarzanie odpowiada i jest niezbędne do określonego celu;

(b) Chronimy i przetwarzamy Twoje dane osobowe w sposób zapewniający jak najwyższe bezpieczeństwo danych i zapobiegając nieautoryzowanemu lub przypadkowemu dostępowi do danych osobowych klienta, jego modyfikacji, zniszczeniu lub utracie, nieautoryzowanym przekazom, innym nieautoryzowanym przetwarzaniem lub innym nadużyciom;

(c) Zawsze wyraźnie informujemy Cię o przetwarzaniu Twoich danych osobowych i Twoich prawach do otrzymywania dokładnych i pełnych informacji o okolicznościach takiego przetwarzania, jak również o Twoich innych powiązanych prawach;

(d) W naszej firmie stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia poziomu bezpieczeństwa odpowiadającego wszelkim możliwym zagrożeniom; wszystkie osoby, które mają kontakt z danymi osobowymi klienta, są zobowiązane do zachowania w tajemnicy informacji uzyskanych w związku z przetwarzaniem takich danych.

2. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

2.1. Informacje o administratorze

Administratorem danych osobowych jest nasza firma, tj. Easy Software Ltd, Kemp House, 152-160 City Road, EC1V 2NX London, Wielka Brytania, ID: 08960980

2.2. Cel i prawne podstawy przetwarzania

2.2.1. Przetwarzanie danych osobowych bez Twojej zgody

Zwykle dotyczy to sytuacji, w których użytkownik jest zobowiązany ujawnić nam pewne dane osobowe jako warunek, aby umożliwić nam dostarczenie nam naszego produktu lub usługi, lub gdy jesteśmy uprawnieni do przetwarzania uzyskanych danych osobowych w inny sposób.

(a) Na mocy prawa, jesteśmy uprawnieni do przetwarzania Twoich danych osobowych bez Twojej zgody w następujących celach przestrzegania naszych ustawowych zobowiązań, w szczególności:

(i) zgodność z ustawowymi ujawnieniami dla władz publicznych;

(ii) zgodność z obowiązkami dotyczącymi archiwizacji.

(b) Zawarcie lub wykonanie umowy z tobą.

(c) Ochrona praw i interesów chronionych prawem, w szczególności w odniesieniu do rozwiązywania wszelkich sporów, w szczególności w celu rozstrzygnięcia sporu lub w sądzie.

2.2.2. Przetwarzanie danych osobowych za zgodą użytkownika

Dotyczy to w szczególności sytuacji, w których dobrowolnie zgadzasz się, że przetwarzamy dostarczone lub w inny sposób pozyskane dane osobowe. Brak zgody może stanowić powód uniemożliwiający naszej Firmie dostarczanie określonych produktów lub usług lub zmuszanie jej do rozsądnego dostosowania dostępności, zakresu lub warunków dostarczanych produktów i usług.

Na podstawie Twojej zgody nasza firma przetwarza Twoje dane osobowe w następujących celach:

(a) obsługa klienta; są to działania, które nie są podstawą do wykonania umowy lub innych ram prawnych przetwarzania danych osobowych i obejmują: (i) badania rynkowe; (ii) monitorowanie działań klientów na naszej stronie internetowej w związku z oferowanymi usługami ( w związku z tym cel ten nie dotyczy jedynie pozyskiwania informacji o działaniach odwiedzających naszą stronę internetową w formie plików cookie, jak opisano poniżej w artykule o elektronicznych środkach komunikacji i aplikacjach mobilnych);

(b) oferowanie produktów i usług; w szczególności obejmuje to dystrybucję informacji, oferowanie produktów i usług naszej Firmy i innych stron, w tym oferty produktów i usług skierowane do konkretnych klientów, wszystkie za pośrednictwem różnych kanałów, takich jak poczta, środki elektroniczne (w tym poczta elektroniczna i wiadomości wysłane na urządzenia mobilne za pośrednictwem numeru telefonu) lub telefonicznie za pośrednictwem strony internetowej. Do pewnego stopnia w takich przypadkach nasza firma ma również prawo do oferowania produktów i usług klientom bez uzyskania ich zgody; jeśli wynika to z przepisów prawa, zostaniesz poinformowany w tym zakresie o swoim prawie do wyrażenia sprzeciwu wobec dalszej oferty produktów lub usług. W związku z tym Twoje dane osobowe mogą być również przekazywane stronom trzecim w celu dystrybucji informacji i oferowania produktów i usług takich stron trzecich. Więcej szczegółów znajduje się poniżej w niniejszych Zasadach.

2.3. Zakres przetwarzanych danych osobowych klienta

Nasza firma przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji powyższych celów. W szczególności przetwarzamy dane kontaktowe i identyfikacyjne. Szczegółowe informacje na temat zakresu przetwarzanych danych osobowych klientów podano w Aneksie 1 do niniejszych Zasad.

2.4. Metody przetwarzania danych osobowych

Metoda, w jakiej nasza firma przetwarza dane osobowe, obejmuje zarówno ręczne, jak i automatyczne przetwarzanie, w tym przetwarzanie algorytmiczne, w systemach informatycznych naszej firmy.

Twoje dane osobowe są przetwarzane głównie przez pracowników naszej firmy oraz, w razie potrzeby, przez osoby trzecie. Przed ujawnieniem Twoich danych osobowych stronom trzecim, zawsze podpisujemy pisemną umowę z osobą trzecią, zawierającą takie same gwarancje dotyczące przetwarzania danych osobowych, które są przestrzegane przez naszą Firmę zgodnie z jej obowiązkami ustawowymi.

2.5. Odbiorcy danych osobowych

Twoje dane osobowe są udostępniane w szczególności pracownikom naszej Firmy w związku z wykonywaniem ich obowiązków służbowych wymagających pracy z danymi osobowymi klientów, jednak tylko w zakresie niezbędnym w konkretnym przypadku i zgodnie ze wszystkimi środkami bezpieczeństwa.

Ponadto Twoje dane osobowe są ujawniane stronom trzecim uczestniczącym w przetwarzaniu danych osobowych klientów naszej firmy lub dane takie mogą być udostępniane im na innych podstawach zgodnie z prawem. Przed ujawnieniem danych osobowych stronom trzecim zawsze zawieramy pisemną umowę z osobą trzecią, która określa przetwarzanie danych osobowych w taki sposób, aby zawierała te same gwarancje dotyczące przetwarzania danych osobowych, które są przestrzegane przez naszą firmę. zgodnie z obowiązkami ustawowymi.

2.5.1. Zgodnie z obowiązującym prawem, nasza firma ma prawo, lub bezpośrednio, bez Twojej zgody, zobowiązać się do ujawnienia twoich danych osobowych:

 • odpowiednie organy państwowe, sądy i organy ścigania w celu wykonywania swoich obowiązków i do celów wykonania orzeczeń;
 • inne strony w zakresie określonym przepisami prawa, na przykład stronom trzecim w celu pobrania naszych należności od klientów.

2.5.2. Z zastrzeżeniem Twojej zgody uprawniającej nas do dysponowania danymi reprezentującymi dane osobowe w odpowiednim zakresie, ujawniamy również Twoje dane osobowe firmie Easy Software ltd. w celu dystrybucji informacji, oferowania produktów i usług naszej firmy, ochrony praw i interesów naszej firmy oraz obsługi klienta.

2.6. Ujawnianie danych osobowych w obcych krajach

Twoje dane osobowe są przetwarzane na terytorium Republiki Czeskiej i innych państw Unii Europejskiej, w których mieszczą się międzynarodowe podmioty Grupy i które mają taki sam standard ochrony danych osobowych jak Republika Czeska. Ani nasza firma, ani podmioty uczestniczące w przetwarzaniu danych osobowych klientów nie ujawniają danych osobowych klientów do krajów spoza Unii Europejskiej.

2.7. Termin przetwarzania danych osobowych

Nasza firma przetwarzała dane osobowe klientów tylko przez czas niezbędny do realizacji celu przetwarzania. Od czasu do czasu oceniamy istnienie potrzeby przetwarzania pewnych danych osobowych wymaganych do określonego celu. Po wykryciu, że dane nie są już potrzebne do żadnego z celów, dla których zostały przetworzone, niszczymy dane. Jednak w odniesieniu do niektórych celów przetwarzania danych osobowych, wewnętrznie oceniliśmy zwykły termin przydatności danych osobowych, po upływie którego najdokładniej oceniamy potrzebę przetwarzania takich danych osobowych w określonym celu. W tym względzie utrzymuje również, że dane osobowe przetwarzane są w celu:

(a) wykonanie umów jest przetwarzane przez cały okres stosunku umownego z klientem; następnie odpowiednie dane osobowe są zwykle przydatne przez dziesięć lat;

(b) oferta produktów i usług jest przetwarzana przez cały czas trwania stosunku umownego; następnie odpowiednie dane osobowe są zwykle przydatne przez dziesięć lat; w przypadku ujawnienia danych osobowych stronom trzecim, czas przetwarzania jest określany przez strony trzecie zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami określonymi w niniejszych Zasadach;

(c) obsługa klienta jest przetwarzana przez cały okres stosunku umownego z klientem; wtedy odpowiednie dane osobowe są zwykle użyteczne przez dziesięć lat.

2.8. Prawo do odwołania zgody

W niniejszych Zasadach staraliśmy się wyjaśnić, dlaczego potrzebujemy Twoich danych osobowych i że w pewnych celach możemy je przetwarzać wyłącznie za Twoją zgodą. Nie jesteś zobowiązany do wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez naszą Firmę, a także masz prawo cofnąć swoją zgodę. W tym miejscu chcielibyśmy przypomnieć, że jesteśmy również uprawnieni do przetwarzania niektórych danych osobowych do pewnych celów bez Twojej zgody. Jeśli odwołasz swoją zgodę, przerwiemy przetwarzanie odpowiednich danych osobowych w celach wymagających odpowiedniej zgody; jednak możemy być uprawnieni, a nawet zobowiązani do przetwarzania tych samych danych osobowych do innych celów.

Jeśli odmawiasz udzielenia lub cofnięcia zgody, możemy:

(a) odpowiednio dostosować dostępność, zakres lub warunki naszych produktów lub usług, lub

(b) odmówić udostępnienia Państwu naszych produktów lub usług, gdy okaże się, że taka zgoda jest konieczna do dostarczenia produktu lub usługi na danych warunkach.

Jeśli chcesz odwołać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych, skontaktuj się z dowolnym oddziałem firmy, wyślij nam list do firmy, Easy Software ltd, Kemp House, 152-160 City Road, EC1V 2NX London, Zjednoczone Królestwo, lub przez e-mail: info@easysoftware.com lub poprzez formularz na stronach Easy Software.

2.9. Źródła danych osobowych

Pozyskujemy dane osobowe klientów, w szczególności z:

(a) klienci, bezpośrednio, na przykład podczas zawierania umów związanych z dostarczonymi produktami lub usługami Firmy i / lub pośrednio, na przykład podczas korzystania z produktów lub usług Spółki przez klientów lub w ramach udostępniania informacji o produktach Firmy i usługi dostępne dla klientów, na przykład za pośrednictwem strony internetowej Spółki itp .;

(b) potencjalnych klientów zainteresowanych usługami naszej firmy w ramach wydarzeń i kampanii marketingowych;

(c) własne działania poprzez przetwarzanie i ocenę innych danych osobowych klientów.

2.10. Twoje prawo do żądania dostępu do danych osobowych i ochrony praw klienta

Jeśli poprosisz nas o informacje związane z przetwarzaniem twoich danych osobowych, przekażemy Ci wszelkie informacje o przetwarzanych przez nas danych osobowych bez zbędnej zwłoki. W celu dostarczenia tych informacji, jesteśmy uprawnieni do żądania uzasadnionej rekompensaty kosztów poniesionych w celu dostarczenia informacji. Jeśli okaże się lub uważasz, że nasza Firma lub strona trzecia uczestnicząca w przetwarzaniu danych przetwarza dane osobowe w konflikcie z ochroną życia prywatnego i / lub w konflikcie z prawem, w szczególności jeśli twoje dane osobowe są niedokładne, możesz:

(a) zażądać wyjaśnień od naszej Firmy lub osób trzecich uczestniczących w przetwarzaniu danych;

(b) zażądać naprawienia wadliwego stanu; w szczególności możesz żądać korekty lub zmiany danych osobowych; w razie potrzeby dane zostaną tymczasowo zablokowane lub zniszczone.

Jeśli uznamy Twoją prośbę za uzasadnioną, nasza Firma lub strona trzecia uczestnicząca w przetwarzaniu danych usunie wadliwy stan bezpłatnie i natychmiastowo.

2.11. Firma jako przetwórca danych osobowych

W niektórych przypadkach nasza firma obsługuje również dane osobowe klienta za zgodą innej strony (innego administratora). Na przykład, te sprawy obejmują współpracę z Easy Software ltd., W przypadku produktów lub usług stron trzecich lub współpracę ze stronami trzecimi. W celu uzyskania szczegółowych informacji zawsze należy skontaktować się z administratorem danych osobowych, chyba że nasza firma jest upoważniona do udzielenia informacji w konkretnym przypadku.

2.12. Elektroniczne środki komunikacji i aplikacje mobilne

W ramach obsługi klienta nasza firma opracowuje technologie umożliwiające korzystanie z nowoczesnych elektronicznych środków komunikacji i aplikacji mobilnych do korzystania z produktów i usług naszej firmy. Dotyczy to w szczególności usług związanych z korzystaniem z Internetu, sieci społecznościowych i różnych aplikacji mobilnych.

Portale społecznościowe. Możesz również kontaktować się z nami za pośrednictwem różnych sieci społecznościowych. Szczególnie wykorzystujemy te kanały komunikacji jako narzędzia marketingowe; nasze produkty i usługi nie są obecnie udostępniane za pośrednictwem sieci społecznościowych.

Ciasteczka. Ponadto używamy plików cookie podczas świadczenia naszych produktów i usług. Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe przechowywane na komputerze użytkownika po załadowaniu strony internetowej po raz pierwszy. Pliki te ułatwiają identyfikację sposobu, w jaki odwiedzający pracują z zawartością naszej strony internetowej, co pomaga nam w bardziej przyjaznej komunikacji z odwiedzającymi naszą stronę lub skuteczniejszym marketingiem. Więcej informacji o ciasteczkach można znaleźć na naszej stronie internetowej.

2.13. Zasady

Zasady te są ważne i skuteczne od ___________. Aktualna wersja Zasad publikowana jest na stronie internetowej naszej Spółki i dostępna jest również w naszych oddziałach.

Załącznik 1 - Zakres przetwarzanych danych osobowych

Dane identyfikacyjne - obejmują dane takie jak imię, nazwisko, data, adres e-mail, numer telefonu, pracodawca lub. reprezentowana firma; dla klientów będących osobami fizycznymi - przedsiębiorcami, również numer identyfikacyjny i numer identyfikacji podatkowej. Inne możliwe dane identyfikacyjne obejmują na przykład informacje o adresie IP używanego komputera oraz pliki konkretnych danych uwierzytelniających, które zgadzamy się używać

Dane kontaktowe - imię, nazwisko, adresy kontaktowe, numery telefonów, adresy e-mail lub inne podobne dane kontaktowe. Inne podobne dane kontaktowe mogą być adresem IP używanego komputera i plikami określonych danych uwierzytelniających, z których zgadzamy się korzystać.

W przypadku wycofania złożonego wniosku o produkt lub usługę, przetwarzamy również datę wycofania wniosku wraz z danymi dostarczonymi przed wypłatą.

Dane wynikające z realizacji zobowiązań wynikających z umów - w zależności od charakteru dostarczanego produktu lub usługi przetwarzamy informacje związane z dostarczonym produktem lub usługą. W tej kategorii przetwarzamy dane osobowe, takie jak okres obowiązywania umowy, ________

Dane osobowe uzyskane w związku z dostarczaniem naszych produktów lub usług - obejmują dane osobowe nabyte podczas naszych interakcji. W szczególności obejmują one:

(i) dane służące do zabezpieczenia komunikacji;

(ii) zapisy preferowanego języka komunikacji, wyrażone zainteresowanie produktem lub usługą, twoimi strategiami inwestycyjnymi lub ujawnionymi nam szczegółowymi wymaganiami.

Wypróbuj Easy Project w 30-dniowym bezpłatnym okresie próbnym

Pełne funkcje, ochrona SSL, codzienne kopie zapasowe w Twojej geolokalizacji