en
Wybierz język
 • en
 • cs
 • hu
 • it
 • es
 • fr
 • de
 • ru
Tłumaczenie maszynowe
 • bg
 • dk
 • nl
 • gr
 • il
 • jp
 • kr
 • Nie
 • pl
 • tr

Regulamin

Do umowy serwisowej

1. Postanowienia wstępne

1.1. Niniejsze warunki są integralną częścią Umowy zawartej między Klientem a Dostawcą oraz określają wiążące zasady i warunki świadczenia Usług i Produktów oraz korzystania z Usług i Produktów. Warunki i postanowienia regulują relacje umowne między Dostawcą Usług a Klientem.

1.2. Poniższe definicje mają następujące znaczenie dla następujących warunków:

 • Regulamin - oznacza niniejsze Warunki.
 • Umowa - oznacza Umowę o Usługi zawartą między Klientem a Dostawcą.
 • klientem - oznacza osobę prowadzącą firmę lub osobę prawną zawierającą umowę z Dostawcą.
 • Serwer klienta - oznacza serwer i inny sprzęt HW nie będący własnością, zarządzany ani kontrolowany przez Dostawcę
 • Provider - oznacza firmę Easy Software Ltd. z siedzibą w Kemp House, 152-160, City Road, EC1V 2NX London, Company ID: 08960980.
 • Produkt - oznacza dowolną Usługę lub jej część udostępnioną pod marką określonego dostawcy w oparciu o politykę marki dostawcy. Klient kupuje Produkt JAK JEST. Wsparcie i inne usługi są świadczone oddzielnie.
 • Cennik - oznacza dokument lub stronę internetową, która określa cenę Usługi i / lub Produktu, jeśli nie określono inaczej w Umowie.
 • Serwer dostawcy - oznacza serwer i inny sprzęt HW zarządzany lub kontrolowany przez Dostawcę. Dostawca może korzystać z usług stron trzecich w celu zabezpieczenia odpowiedniej wydajności serwera
 • Wdrożenie Specyfikacja usługi - oznacza warunki realizacji określone przez Dostawcę i / lub zindywidualizowane przez Klienta zgodnie z Umową. O ile Klient nie zakupił Usługi wdrożeniowej lub o ile nie zostało to wyraźnie określone, nie ma gwarantowanej Usługi wdrożeniowej uwzględnionej w cenie Produktu.
 • Specyfikacja usługi wsparcia - oznacza warunki wsparcia określone przez Dostawcę i / lub zindywidualizowane przez Klienta zgodnie z Umową. O ile Klient nie nabył usługi pomocy technicznej lub o ile nie został wyraźnie określony, w cenie Produktu nie jest gwarantowana usługa wsparcia technicznego.
 • Usługi - oznacza konkretną Usługę świadczoną przez Usługodawcę na rzecz Klienta w ramach Umowy, która może obejmować licencję na Usługę, utrzymanie Usługi, Pomoc serwisową i inne powiązane usługi w zakresie uzgodnionym w Umowie i Produkcie.
 • Wersja próbna Usług - oznacza wersję próbną Usługi, która jest udostępniana Klientowi bezpłatnie i w ograniczonym zakresie.
 • Administrator - oznacza osobę wskazaną przez Klienta do zarządzania swoim Kontem Użytkownika.
 • Użytkownik - oznacza osobę fizyczną, która pracuje dla Klienta (jako jego pracownik, partner, dyrektor wykonawczy, osoba współpracująca z Klientem długoterminowo na podstawie umowy o świadczenie usług prawnych), dla której Klient tworzy Konto użytkownika .
 • Konto użytkownika - oznacza konto użytkownika z unikalnym kodem dostępu i hasłem.
 • System ochrony danych - oznacza dokument opisujący metody zabezpieczania danych przechowywanych w aplikacji Service.
 • Strony - oznacza wspólnie Klienta i Dostawcę.

2. Sposób akceptacji warunków

2.1. Usługa świadczona jest na rzecz Klienta na podstawie zawartej Umowy. Integralną częścią Umowy są niniejsze Warunki.

2.2. Umowa zostaje zawarta w dniu podpisania przez obie Strony. W przypadku zawarcia Umowy za pośrednictwem interfejsu internetowego Umowa zostaje zawarta z chwilą zapłaty ceny za Usługę (w przypadku przelewu bezprzewodowego, gdy kwota odpowiadająca cenie za Usługi zostanie zaksięgowana na rachunku bankowym Usługodawcy) w wysokości określone w pierwszym okresie rozliczeniowym. Nie dotyczy to sytuacji, gdy Klient będzie korzystał z Wersji próbnej Usługi na warunkach określonych w art. 4 z tych warunków.

3. Świadczenie usługi

3.1. Dostawca prowadzi Usługę pod adresem internetowym podanym w specyfikacji Produktu i jego poddomenach lub na serwerach Klienta zgodnie z Umową i specyfikacjami technicznymi podanymi w specyfikacji Produktu.

3.2. Zakres Usług jest określony w specyfikacji produktu, który jest dołączony do Umowy. Specyfikacja produktu definiuje poszczególne Usługi częściowe pod kątem zawartości i sposobu aktywacji w szczegółach.

4. Wersja próbna Usług

4.1. Przed zawarciem Umowy Dostawca może włączyć Wersję próbną Usługi do Klienta za pośrednictwem domeny internetowej lub na serwerach Klienta, w zakresie określonym przez Dostawcę.

4.2. Wypełniając formularz rejestracyjny na stronie internetowej określonej w specyfikacji produktu, klient akceptuje warunki świadczenia wersji próbnej usługi, które podlegają przepisom art. 4., art. 7., art. 9., art. 11., art. 12., art. 14. podsekcja 6, art. 15., art. 16. i art. 17. z tych warunków.

4.3. Wersja próbna Usług jest dostarczana Klientowi przez okres wskazany w specyfikacji produktu, chyba że Dostawca zadecyduje inaczej.

4.4. Klient korzystający z Wersji próbnej Serwis ma prawo zapisywać dane, ale tylko w celu sprawdzenia funkcjonalności systemu. Klient bierze pod uwagę, że Dostawca nie odpowiada za dostępność i zachowanie danych zapisanych przez Klienta przy użyciu Wersji próbnej Serwisu.

4.5. Przed upływem wersji testowej Usługodawca umoŜliwia przelew na płatną wersję Usług do Klienta i dostarczy mu niewiąŜących informacji o płatnościach. Zapłacając cenę Usługa zostanie aktywowana w uzgodnionym zakresie, a dane zapisane przez Klienta w Wersji próbnej Serwis zostaną przekazane do płatnej wersji Usług. W przypadku, gdy Klient nie korzysta z opcji przeniesienia na płatną wersję Usług, świadczenie Trial wersji usługi kończy się, gdy wygasa termin, na który została dostarczona wersja próbna Usług dla Klienta.

4.6. Klient uwzględnia fakt, że dane zapisane przez Klienta w Wersji próbnej usługi będą miały miejsce po upływie okresu, w którym została dostarczona wersja próbna Usługi, nieodwracalnie usunięta. Klient zostanie poinformowany o nadchodzącym wygaśnięciu wersji testowej Usług oraz usunięciu danych po jej zakończeniu przez e-mail lub przez Internetową wersję Serwisu.

5. Czas świadczenia usługi

5.1. Umowa określa, czy została zawarta na czas określony czy nieokreślony. Umowa zostaje zawarta na czas określony (i) określony czas na Usługi świadczone przez interfejs internetowy oraz (ii) czas nieokreślony dla Usług świadczonych za pośrednictwem serwerów Klienta.

6. Cena

6.1. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za korzystanie z Usługi na podstawie dostarczonych dokumentów (faktur) wydanych przez Dostawcę. Faktury będą emitowane w formie elektronicznej. Ceny usług są ustalane zgodnie z Ceną ofertową lub Ceną, chyba że umowa nie stanowi inaczej.

6.2. Karta debetowa / kredytowa i / lub inna metoda płatności on-line używana przez Klienta do rejestracji w celu korzystania z Usługi (i) świadczonej przez interfejs sieciowy i (ii) świadczone w ramach miesięcznej subskrypcji będą automatycznie obciążane 30 dni od daty Klient zarejestrował się do korzystania z Usługi. Jeśli Klient chce uniknąć opłaty za Usługę, Klient będzie musiał anulować subskrypcję na trzy dni przed automatycznym odnowieniem korzystania z Usługi. Usługodawca zaleca sprawdzenie firmy obsługującej karty przedpłacone lub banku w celu sprawdzenia, czy możliwe jest powtarzanie płatności.

6.3. Klient może zmienić subskrypcję online, po prostu logując się do strefy Klienta. Aby uniknąć pobierania opłaty za następny okres rozliczeniowy, Klient musi anulować subskrypcję na co najmniej trzy dni przed datą odnowienia. Jeśli Klient cofnie subskrypcję co najmniej na trzy dni przed datą odnowienia, jego subskrypcja zostanie zatrzymana pod koniec bieżącego cyklu rozliczeniowego.

6.4. Zamówienie dowolnej Usługi może zostać anulowane bez dodatkowych opłat, zanim płatność zostanie zaksięgowana na koncie Dostawcy. W przypadku Produktów do pobrania Dostawca nie wydaje ŻADNYCH zwrotów po włączeniu kanału pobierania i podjęciu próby pobrania. Anulowanie zamówienia po otrzymaniu płatności możliwe jest po uzgodnieniu, jeżeli zamówiona usługa nie została wykorzystana lub nie podjęto próby pobrania.

7. Umowa licencyjna

7.1. Klient uwzględnia fakt, że wszystkie prawa zastrzeżone i inne prawa własności intelektualnej do Usługi należy do Dostawcy. Z tego powodu Klient zobowiązany jest do korzystania z Usługi tylko w zakresie udzielonej licencji.

7.2. Klient w wyniku zawarcia Umowy nabywa niewyłączną licencję na Usługę dla jednej lub więcej użytkowników, w zależności od liczby ustanowionych Kont Użytkowników. Klient nie ma prawa udzielać licencji ani sublicencji innej osobie bez uprzedniej pisemnej zgody Dostawcy. Klient nie jest uprawniony do wypożyczenia Usługi lub w inny sposób udostępniania Usługi, zarówno bezpłatnie, jak i za wynagrodzeniem, osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody Dostawcy. Licencja dotyczy również wszystkich aktualizacji lub dostosowań do Usług, które będą wykonywane przez Dostawcę.

7.3. W przypadku, gdy Usługa jest świadczona na serwerze Klienta, Klient ma prawo pobrać kod źródłowy Produktu. W przypadku, gdy Usługa jest świadczona za pośrednictwem interfejsu internetowego, Klient nie ma prawa uzyskać kodu źródłowego Usługi, ani nie może go oglądać, modyfikować ani ingerować w nią w żaden sposób.

7.4. Klient nie jest uprawniony do włączenia Usługi do innego sprzętu oprogramowania bez uprzedniej pisemnej zgody Dostawcy.

7.5. Wszystkie rozszerzenia oprogramowania dostawcy są rozpowszechniane GNU / GPL 2 licencji. Jeśli nie zaznaczono inaczej, wszystkie obrazy, kaskadowe arkusze stylów i dołączone pliki JavaScript są udostępniane na licencji licencji komercyjnych firmy Easy Software (Licencja):

Licencja jest zgodną z GPL licencją, która dotyczy tylko obrazów, kaskadowych arkuszy stylów i elementów JavaScript z Motywów i stylów Dostawcy opracowanych przez Dostawcę. Jak stwierdzono w licencji GPL w wersji 2.0, elementy produktu, które nie są skompilowane razem i są wysyłane niezależnie od kodu GPL i połączone w przeglądarce klienta, nie muszą być GPL. Te obrazy, kaskadowe arkusze stylów i elementy JavaScript są chronione prawami autorskimi Dostawcy i nie mogą być używane i manipulowane w celach klienta, chyba że Klient podpisał Umowę partnerską dostawcy. Klient nie może redystrybuować tych plików ani umieszczać ich w żadnym pakiecie lub rozszerzeniu bez uprzedniej zgody Dostawcy. Nieautoryzowana dystrybucja lub udostępnienie strony trzeciej bez uprzedniej zgody Dostawcy upoważnia Dostawcę do naliczenia kary umownej w wysokości 10 000 EUR za jakiekolwiek naruszenie Licencji.

7.6. Całe oprogramowanie Dostawcy, z wyjątkiem oprogramowania określonego w art. 7.5 niniejszych OWU jest dystrybuowane na podstawie GNU / GPL 2 licencji.

8. Warunki płatności

8.1. Okres rozliczeniowy dla Umowy zawartej na czas oznaczony to okres (liczba miesięcy), na który została zawarta Umowa. Dostawca wystawi faktury z datą płatności 14 w kalendarzu w przypadku Usług świadczonych za pośrednictwem interfejsu internetowego lub e-maila, o ile nie podano inaczej w Przewodniku.

8.2. W przypadku, gdy Umowa zostanie zawarta na określony czas, przed upływem tego okresu Dostawca zwróci Klientowi niewiążące informacje o płatności do zapłaty za Usługi w tym samym okresie. W przypadku, gdy cena usługi zostanie wypłacona zgodnie z informacjami o płatności, okres świadczenia Usług zostanie automatycznie przedłużony.

8.3. W przypadku opóźnienia w zapłacie ceny usługi Usługodawca jest uprawniony do otrzymania odsetek od zaległych płatności w wysokości 0,5% kwoty należnej za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. Jeśli Klient zwleka z jakąkolwiek płatnością, Dostawca ma prawo zawiesić lub ograniczyć świadczenie Usługi do czasu całkowitej zapłaty długu. W okresie zawieszenia lub ograniczenia świadczenia Usługi Klient jest nadal zobowiązany do zapłaty ceny zgodnie z przedstawionymi dokumentami podatkowymi. Powtarzające się opóźnienie w płatnościach po stronie Klienta uważa się za istotne naruszenie Umowy.

8.4. Akceptując Warunki podczas dokonywania zakupu, automatycznie rejestrujesz się w celu automatycznego odnowienia subskrypcji. Subskrypcja zostanie automatycznie przedłużona na koniec każdego okresu subskrypcji na podstawie okresu subskrypcji wybranego podczas zakupu. Opłata zostanie naliczona według stawki podanej w momencie zakupu (plus obowiązujące podatki, takie jak podatek od wartości dodanej, gdy podana stawka nie zawiera podatku VAT) na początku każdego okresu rozliczeniowego subskrypcji za pomocą podanej metody rozliczeniowej do nas. Upewnij się, że informacje rozliczeniowe są prawidłowe, aby zapobiec wygaśnięciu subskrypcji.
Kupując Subskrypcję, zgadzasz się na cykliczne obciążanie karty, która znajduje się w dokumentacji, do czasu anulowania Subskrypcji. Subskrypcje są ciągłe i odnawiają się automatycznie, chyba że anulujesz lub usuniemy Twoje konto. Aby anulować subskrypcję, wyślij wiadomość e-mail z tematem „Anuluj automatyczne odnawianie subskrypcji” na adres salesadmin@easysoftware.com
Ceny i warunki subskrypcji mogą ulec zmianie w dowolnym momencie. Cena i warunki obowiązujące w momencie pierwszego zakupu lub ostatniego przedłużenia subskrypcji pozostaną w mocy przez cały okres subskrypcji, ale nowe przedłużenia lub nowe subskrypcje mogą obowiązywać. Easy Software Ltd. powiadomi użytkownika z odpowiednim wyprzedzeniem o każdej zmianie ceny lub warunków, zanim wejdą one w życie. Jeśli nie chcesz odnawiać subskrypcji na podstawie tych nowych cen lub warunków, możesz anulować subskrypcję zgodnie z powyższym opisem.

9. Prawa i obowiązki Dostawcy

9.1. Usługodawca jest uprawniony do wprowadzania zmian w Usłudze lub w jej zakresie. W takim przypadku Dostawca poinformuje Klienta za pośrednictwem interfejsu internetowego związanego ze świadczoną Usługą. Klient jest uprawniony do rozwiązania Umowy w przypadku jednostronnych zmian niniejszych Warunków, których Klient odmawia, o ile uzgodniono to w Umowie.

9.2. Usługodawca zobowiązuje się do podjęcia wszelkich kroków w ramach swoich technicznych możliwości w celu zapewnienia, że ​​Usługa jest funkcjonalna i dostępna, jeśli Klient spełnia podstawowe wymagania systemowe dla Usług wymienionych w specyfikacji produktu lub w odpowiednim portalu internetowym. Jeśli wystąpi niestandardowa sytuacja związana z funkcjonalnością Usług, Dostawca będzie postępować w szczególności zgodnie z Umową.

9.3. Jeśli Klient wykryje problem związany z szybkością usługi lub jej dostępności, zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić to zdarzenie do Dostawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej podanej Specyfikacja produktu lub telefonicznie za pośrednictwem kontaktów dostępnych w celu przyspieszenia procesu rozwiązywania problemów. Klient bierze pod uwagę, że mogą wystąpić zdarzenia pozostające poza kontrolą Dostawcy, co może wpływać na funkcjonalność lub dostępność Usług dla Użytkownika (takie jak nieprawidłowe funkcjonowanie połączenia internetowego po stronie Klienta, klęska żywiołowa, ataki DOS lub DNS na Wyposażenie techniczne Dostawcy i inne). Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody wyrządzone Klientowi w związku z tymi zdarzeniami.

9.4. Klient bierze pod uwagę i zgadza się, że Dostawca z poważnych powodów może chwilowo zaprzestać świadczenia Usług, zwłaszcza w przypadkach, w których można uniknąć ataków cybernetycznych, w razie konieczności lub w przypadku poważnych awarii Usług, które należy rozstrzygnąć przez Konieczne wyłączenie. Powiadomienie informujące o przerwaniu świadczenia Usług należy jak najszybciej wysłać do Klienta. Usługodawca jest zobowiązany do opracowania odpowiednich działań operacyjnych i bezpieczeństwa w celu zminimalizowania potencjalnych nieprawidłowości lub ograniczonej lub pełnej niedostępności Usług.

9.5. Dostawca zobowiązuje się, że nie jest uprawniony do dostarczania treści danych użytkownika osobom trzecim. Ponadto Dostawca wyraża zgodę na to, że nie jest uprawniony do redagowania, cenzurowania ani monitorowania treści użytkownika.

9.6. Strony uzgodniły, że Dostawca nie nabywa prawa własności do danych Klienta. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść danych przechowywanych na serwerze Klienta lub na serwerze Dostawcy.

9.7. Do prawidłowej realizacji Usługi niezbędne jest gromadzenie, zapisywanie i przetwarzanie następujących danych: wersja wydania, identyfikator umowy, adres URL instancji, lista zainstalowanych wtyczek oraz liczba aktywnych użytkowników, których Usługodawca używa do identyfikacji Klienta, weryfikacji uprawnień do korzystania z Usługi i ochrony praw Usługodawcy. Akceptując niniejsze warunki, przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że Usługodawca jest upoważniony do sprawdzenia własnymi środkami, czy korzystasz z Usługi zgodnie z umową o świadczenie usług, a ponadto, że powyższe dane będą przesyłane w komunikacji między Klientem a komputerem systemów Dostawcy.

10. Prawa i obowiązki Klienta

10.1. Klient nie korzysta z Usługi w sprzeczności z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa.

10.2. Aby uzyskać dostęp do usługi, Dostawca może zażądać od klientów pewnych danych identyfikacyjnych i dodatkowych informacji. Klient dostarcza prawdziwe, dokładne i aktualne informacje.

10.3. Na żądanie dostawcy Klient zapewnia niezbędną współpracę, ustalając nieprawidłowe funkcjonowanie lub wprowadzając poprawki do Usług.

10.4. Klient korzysta z interfejsu interfejsu API dostarczonego przez Dostawcę tylko w przypadku dostępu do Serwisu za pośrednictwem interfejsu WWW przez aplikacje lub usługi innych firm. Klient nie może używać ani korzystać z usługi w inny sposób zautomatyzowany, na przykład poprzez skrypty, roboty, roboty internetowe itd. W przypadku Usług świadczonych za pośrednictwem interfejsu internetowego.

10.5. Klient będzie w tajemnicy przechowywał szczegóły dostępu do Usługi, Klient zobowiązany jest nie powiadamiać ani nie zezwalać na dostęp do nich żadnej innej osobie ani w jakikolwiek sposób zezwalać na dostęp do jego Konta Użytkownika osobom trzecim. Klient jest zobowiązany do zabezpieczenia sprzętu technicznego w rozsądnym stopniu, aby zminimalizować ryzyko niewłaściwego wykorzystania szczegółów dostępu do Konta Użytkownika.

10.6. Jeśli Klient naruszy zobowiązania wynikające z niniejszego ustępu, Dostawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody wyrządzone Klientowi, a Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone Dostawcy lub osobom trzecim. Naruszenie tych obowiązków określa ponadto prawo Dostawcy do wypowiedzenia niniejszej Umowy. Jeśli Klient odkryje, że może istnieć dostęp do Usługi osobom trzecim z powodu wycieku informacji o dostępie do Usługi, Klient zgłosi ten fakt do Dostawcy pocztą elektroniczną.

10.7.Pobieranie oprogramowania jest dostępne tylko przez określony czas. Po tym okresie konto pobierania zostanie automatycznie wyłączone. Dostawca NIE dostarczy plików źródłowych za pośrednictwem poczty elektronicznej lub innego kanału, ale tylko przy użyciu konta online.

11. Konto użytkownika

11.1. Klient może mieć jedno lub więcej kont użytkowników. Z każdego konta użytkownika może korzystać tylko jeden użytkownik. Klient nie jest uprawniony do zezwolenia na założenie Konta użytkownika dla strony trzeciej, chyba że jest to określone w Umowie lub niniejszych Warunkach. Klient nie jest uprawniony do udostępniania Kont użytkowników kilku użytkownikom. Klient ma jednak prawo w dowolnym momencie przenieść niewykorzystane konto użytkownika na nowego użytkownika.

11.2. W przypadku naruszenia art. 11.1 niniejszych Warunków, Usługodawca jest uprawniony do natychmiastowego rozwiązania Umowy, a Klient zapłaci Usługodawcy za nieuzasadnione wzbogacenie w ciągu 7 dni od otrzymania żądania zapłaty przez Usługodawcę.

12. Administracja kontami użytkownika

12.1. Każdy klient może wybrać jeden lub więcej kont użytkowników, które będą miały prawa administratora. Administrator może wykonać następujące operacje:

 • Dodawania, edytowania i usuwania kont użytkowników oraz ustawiania praw dostępu do tych kont (takich jak dostęp do raportów, tworzenie plików itp.),
 • dostęp do wszystkich danych Klienta niezależnie od ustawień dostępu poszczególnych Użytkowników,
 • Wybrać inne konto użytkownika, które staje się administratorem.

12.2. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za korzystanie z Usługi przez Użytkowników, czynności wykonywane przez tych Użytkowników oraz wszelkie dane przesyłane na konto Klienta. Klient zapewni, że wszyscy jego użytkownicy będą przestrzegać postanowień niniejszych warunków.

13. Zakazane postępowanie

13.1. Klient nie może przesyłać, wysyłać ani w inny sposób przechowywać treści w portalu Serwisu, który może zawierać wirusy oprogramowania lub inne pliki i programy, które mogą zniszczyć, uszkodzić lub ograniczyć funkcjonalność sprzętu Dostawcy lub innych Klientów. Ponadto, Klient nie jest uprawniony do zamieszczania treści w Serwisie, którego posiadanie lub rozpowszechnianie jest nielegalne, treści, które nielegalnie ingerują w prawa autorskie osoby trzeciej lub stanowią część działalności przestępczej, w rozpowszechnianie spamu za pośrednictwem Usługi lub próba uzyskać dostęp do Konta użytkownika innego Klienta lub serwerów Dostawcy. Naruszenie tych zobowiązań jest uważane za istotne i ustanawia prawo Usługodawcy do wypowiedzenia Umowy i wymagania od Klienta zapłaty kary umownej w wysokości 10.000, - za każde naruszenie, a także ewentualną szkodę.

14. Rozwiązanie umowy

14.1. Stosunki umowne kończą się wycofaniem z umowy, w wyniku wygaśnięcia uzgodnionego okresu obowiązywania Umowy, poprzez likwidację osoby prawnej (Dostawcy lub Klienta) w wyniku rozwiązania Umowy lub za porozumieniem między Stronami.

14.2. Jeśli Umowa zostanie zawarta na czas nieokreślony, Klient ma prawo rozwiązać Umowę bez powodu w dowolnym momencie. Okres wypowiedzenia wynosi jeden miesiąc i rozpoczyna się pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po dostarczeniu Dostawcy do zawiadomienia o wypowiedzeniu.

14.3. Dostawca ma prawo do wypowiedzenia Umowy bez powodu w dowolnym momencie. Okres wypowiedzenia wynosi trzy miesiące i rozpoczyna się pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po dostarczeniu Klientowi zawiadomienia o wypowiedzeniu.

14.4. Klient jest uprawniony do rozwiązania Umowy w przypadkach określonych w art. 9.1 tych warunków.

14.5. W przypadku, gdy Klient znacząco lub wielokrotnie naruszy swoje zobowiązania wynikające z niniejszych OWU lub Umowy i nie usunie tego istotnego i powtarzającego się naruszenia w ciągu 14 dni od daty doręczenia zawiadomienia informującego o tym fakcie w formie listu poleconego lub od daty o wysłaniu powiadomienia e-mail do Klienta Usługodawca ma prawo odstąpić od Umowy. Wycofanie staje się skuteczne następnego dnia po otrzymaniu powiadomienia o odstąpieniu od klienta.

14.6. W przypadku, gdy Klient naruszy obowiązki wynikające z niniejszych OWU lub Umowy w szczególnie poważny sposób, Usługodawca jest uprawniony do odstąpienia od Umowy i Umowy oraz do zakończenia świadczenia Usługi natychmiast po stwierdzeniu takiego naruszenia.

15. Ograniczenie odpowiedzialności za Usługę

15.1. Strony uzgodniły, że całkowita odpowiedzialność Dostawcy za jakiekolwiek roszczenia wynikające z związku prawnego wynikającego z Umowy i szacowanej kwoty szkody nie przekracza i nie ogranicza się do kwoty równej zapłaconej kwocie za świadczenie Usług w Poprzedniego roku kalendarzowego. Jeśli nie można ustalić maksymalnej szkody wynikającej z poprzedniego zdania, maksymalne szkody ograniczone są do bieżącej opłaty za kwartał dla określonych Usług subskrybowanych i udostępnianych za pośrednictwem interfejsu internetowego.

15.2. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody pośrednie wynikające z świadczenia Usług, takie jak utrata zysków, utrata dochodów, utrata danych, szkody finansowe lub pośrednie, szczególne lub wtórne. W przypadku siły wyższej, Strony wycofują się ze swoich usług Zobowiązania, oparte na Umowie oraz wszelkie niezgodności (całościowe lub częściowe) lub opóźnienia w wypełnianiu zobowiązań nałożonych niniejszą Umową, nie zostaną uznane za naruszenie Umowy. Do celów niniejszej siły wyższej rozumie się wszelkie okoliczności, w których odpowiedzialność jest wykluczana zgodnie z prawem czeskim, w tym, między innymi, klęska żywiołowa, wojna, zmiana sytuacji politycznej, która wyklucza lub niewłaściwie utrudnia wykonywanie praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy lub Wszelkie inne podobne powody, zdarzenie lub fakt.

15.3. Zawierając Umowę, Klient bierze pod uwagę, że nawet przy najwyższym wysiłku Usługodawcy, może wystąpić krótkoterminowa niedostępność Usługi spowodowana okolicznościami poza zasięgiem oddziaływania Dostawcy (np. Brak połączenia internetowego ). Klient zgadza się i zobowiązuje, że wszystkie jego dane przechowywane w Serwisie będą zabezpieczone w innej lokalizacji geograficznej.

15.4. Klient korzysta z usługi AS IS. Niezgodność z innym oprogramowaniem, konfiguracją sprzętu lub częściową niezgodnością NIE uprawnia klienta do anulowania zamówienia lub uzyskania zwrotu.

16. Ochrona danych osobowych

16.1. Klient oświadcza, że ​​jest świadomy swoich obowiązków prawnych jako administrator danych osobowych użytkowników i klientów. Metoda i przetwarzanie danych osobowych tych podmiotów w Serwisie określa Klient. Dostawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za prawidłowe wypełnienie zobowiązań prawnych Klienta jako administratora danych osobowych.

16.2. Wszystkie dane są zbierane przez Dostawcę od Klienta w celu świadczenia Usług, poprawy ich jakości i wysyłania tylko powiadomień handlowych i marketingowych. Jeśli Klient jest osobą fizyczną, zbierane są następujące dane: nazwisko, imię, adres rozliczeniowy, e-mail, numer telefonu, informacje o korzystaniu z Serwisu.

16.3. Wszelka komunikacja wewnątrz usługi jest szyfrowana protokołem SSL. Klient niniejszym oświadcza, że ​​uważa, że ​​metoda szyfrowania jest wystarczająco bezpieczna.

16.4. Dostawca zobowiązuje się, że nie przekaże żadnych informacji określonych przez Klienta podczas rejestracji swojego Konta Użytkownika osobom trzecim, chyba że Klient wyrazi na nie zgodę.

16.5. Dane klientów są przechowywane w systemach elektronicznych Usługodawcy na czas trwania stosunku umownego. Po jego zakończeniu Dostawca przechowuje dane niezbędne tylko do zapewnienia zgodności z przepisami. Klient zgadza się, że Dostawca będzie używać nazwy i logo Klienta na liście klientów Dostawcy przez i po okresie obowiązywania Umowy, o ile Klient nie uzgodnił inaczej z jego wytycznymi lub zasadami marki.

17. Postanowienia końcowe

17.1. Strony zobowiązują się zachować poufność informacji uzyskanych w ramach umownych postanowień Umowy.

17.2. Prawa Klienta wynikające z Umowy i niniejszych Warunków nie mogą być cedowane bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy.

17.3. W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości Strony wyraźnie potwierdzają, że są przedsiębiorcami i że zawierają one niniejszą umowę w ramach swojej działalności gospodarczej.

17.4. Jeżeli którekolwiek postanowienie niniejszej Umowy lub niniejszych Warunków jest lub stanie się nieważne, nieskuteczne lub niewykonalne, fakt ten nie wpłynie na ważność, wykonalność ani skuteczność pozostałych postanowień Umowy lub niniejszych Warunków. W takim przypadku Strony są zobowiązane dołożyć wszelkich starań, aby zawrzeć poprawkę do Umowy, w wyniku której nieważne, niewykonalne lub nieskuteczne postanowienie zostanie zastąpione nowym postanowieniem odpowiadającym pierwotnie zamierzonemu celowi.

17.5. W przypadku kolizji postanowień Oferty, Specyfikacji produktu, Specyfikacji wdrożenia usługi, Specyfikacji usługi wsparcia i Regulaminu, pierwszeństwo tych dokumentów będzie:

(i) oferta,

(ii) specyfikacja usługi wdrażania,

(iii) Specyfikacja usługi pomocy technicznej,

(iv) Specyfikacja produktu

(v) OWH,

(vi) Informacje publiczne

17.6. Niniejsze OWU podlegają prawu Republiki Czeskiej, członka Unii Europejskiej. Wszelkie spory powstałe w związku z wykonywaniem lub interpretacją lub interpretacją Umowy, których Strony nie mogą rozstrzygnąć polubownie, zostaną ostatecznie rozstrzygnięte przez czeski organ arbitrażowy Sąd Arbitrażowy przy Izbie Gospodarczej Republiki Czeskiej i Izbie Rolniczej Republiki Czeskiej Republika przez trzech arbitrów powołanych zgodnie z regulaminem tego Sądu Arbitrażowego. Każda ze Stron wyznacza jednego arbitra. Obaj arbitrzy uzgodnią trzeciego arbitra w ciągu 30 dni. Jeżeli dwaj arbitrzy nie dojdą do porozumienia w sprawie trzeciego arbitra w powyższym terminie, zostanie on wyznaczony przez prezesa Sądu Arbitrażowego. Wyrok arbitrażowy będzie ostateczny i wiążący dla stron. Strony niniejszym nieodwołalnie zobowiązują się nie kwestionować wykonania wyroku arbitrażowego w jakiejkolwiek jurysdykcji.

17.7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.

Zasady przetwarzania danych osobowych

Szanowny kliencie,

Pozwól nam poinformować, w jaki sposób Easy Software (zwane dalej również "my" lub "nasza firma") przetwarza Twoje dane osobowe w związku z ofertą, zawieraniem, dostarczaniem i utrzymaniem produktów i usług Firmy.

Celem niniejszych Zasad jest dostarczenie informacji na temat konkretnych danych osobowych, które zbieramy, jak je traktujemy, z jakich źródeł je otrzymujemy, do jakich celów je wykorzystujemy, do kogo możemy przekazać dane, gdzie można uzyskać informacje o przetwarzanych przez nas danych osobowych lub o to, jakie są indywidualne prawa dotyczące ochrony danych osobowych.

Dlatego proszę zapoznać się z treścią niniejszych Zasad. Z przyjemnością odpowiemy na każde Twoje pytanie w jednym z naszych oddziałów w Easy Software ltd, Kemp House, 152-160 City Road, EC1V 2NX London, Wielka Brytania lub przez e-mail: info@easysoftware.com.

1. Informacje ogólne

Nasza firma podlega różnym ustawowym obowiązkom w zakresie przetwarzania danych osobowych klienta, których musimy przestrzegać, w szczególności w odniesieniu do wypełniania naszych zobowiązań umownych lub wykonywania władzy publicznej. W związku z tym nie moglibyśmy w ogóle dostarczyć naszych produktów i usług bez podawania danych osobowych. Przetwarzamy również dane osobowe klientów poza ramy naszych ustawowych obowiązków w zakresie obsługi klienta i zwracamy się do Ciebie z ukierunkowanymi ofertami produktów i usług. Potrzebujemy Twojej zgody, aby to zrobić. Jeśli zdecydujesz się nie udzielać zgody w tych przypadkach, nasze dostarczone produkty lub usługi mogą być ograniczone lub w inny sposób dostosowane, w zależności od zakresu danych, które jesteśmy uprawnieni do przetwarzania. Każdy klient jest informowany o zakresie ograniczeń lub korekt.

O ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej, wszystkie informacje zawarte w niniejszym dokumencie dotyczą również przetwarzania danych osobowych potencjalnych klientów, tj. Osób, z którymi mamy kontakt, ale jeszcze nie ustaliliśmy stosunku umownego, jak również poprzednich klientów. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mają również zastosowanie w rozsądnym zakresie do przetwarzania danych osobowych innych osób, w odniesieniu do których Spółka ma określone obowiązki lub z którymi nasza Spółka jest w bezpośrednim kontakcie, nie będąc w stosunku umownym z nimi ( tacy jak przedstawiciele podmiotów prawnych).

1.1. Zasady przetwarzania danych osobowych

W ramach przetwarzania Twoich danych osobowych przestrzegamy najwyższych standardów ochrony danych osobowych, aw szczególności przestrzegamy następujących zasad:

(a) Zawsze przetwarzamy Twoje dane osobowe w jasno i zrozumiałym celu, przy użyciu określonych środków, w określony sposób i tylko przez czas niezbędny do tego celu; przetwarzamy wyłącznie dokładne dane osobowe klientów i upewniamy się, że ich przetwarzanie odpowiada i jest niezbędne do określonego celu;

(b) Chronimy i przetwarzamy Twoje dane osobowe w sposób zapewniający jak najwyższe bezpieczeństwo danych i zapobiegając nieautoryzowanemu lub przypadkowemu dostępowi do danych osobowych klienta, jego modyfikacji, zniszczeniu lub utracie, nieautoryzowanym przekazom, innym nieautoryzowanym przetwarzaniem lub innym nadużyciom;

(c) Zawsze wyraźnie informujemy Cię o przetwarzaniu Twoich danych osobowych i Twoich prawach do otrzymywania dokładnych i pełnych informacji o okolicznościach takiego przetwarzania, jak również o Twoich innych powiązanych prawach;

(d) W naszej firmie stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia poziomu bezpieczeństwa odpowiadającego wszelkim możliwym zagrożeniom; wszystkie osoby, które mają kontakt z danymi osobowymi klienta, są zobowiązane do zachowania w tajemnicy informacji uzyskanych w związku z przetwarzaniem takich danych.

2. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

2.1. Informacje o administratorze

Administratorem danych osobowych jest nasza firma, tj. Easy Software Ltd, Kemp House, 152-160 City Road, EC1V 2NX London, Wielka Brytania, ID: 08960980

2.2. Cel i prawne podstawy przetwarzania

2.2.1. Przetwarzanie danych osobowych bez Twojej zgody

Zwykle dotyczy to sytuacji, w których użytkownik jest zobowiązany ujawnić nam pewne dane osobowe jako warunek, aby umożliwić nam dostarczenie nam naszego produktu lub usługi, lub gdy jesteśmy uprawnieni do przetwarzania uzyskanych danych osobowych w inny sposób.

(a) Na mocy prawa, jesteśmy uprawnieni do przetwarzania Twoich danych osobowych bez Twojej zgody w następujących celach przestrzegania naszych ustawowych zobowiązań, w szczególności:

(i) zgodność z ustawowymi ujawnieniami dla władz publicznych;

(ii) zgodność z obowiązkami dotyczącymi archiwizacji.

(b) Zawarcie lub wykonanie umowy z tobą.

(c) Ochrona praw i interesów chronionych prawem, w szczególności w odniesieniu do rozwiązywania wszelkich sporów, w szczególności w celu rozstrzygnięcia sporu lub w sądzie.

2.2.2. Przetwarzanie danych osobowych za zgodą użytkownika

Dotyczy to w szczególności sytuacji, w których dobrowolnie zgadzasz się, że przetwarzamy dostarczone lub w inny sposób pozyskane dane osobowe. Brak zgody może stanowić powód uniemożliwiający naszej Firmie dostarczanie określonych produktów lub usług lub zmuszanie jej do rozsądnego dostosowania dostępności, zakresu lub warunków dostarczanych produktów i usług.

Na podstawie Twojej zgody nasza firma przetwarza Twoje dane osobowe w następujących celach:

(a) obsługa klienta; są to działania, które nie są podstawą do wykonania umowy lub innych ram prawnych przetwarzania danych osobowych i obejmują: (i) badania rynkowe; (ii) monitorowanie działań klientów na naszej stronie internetowej w związku z oferowanymi usługami ( w związku z tym cel ten nie dotyczy jedynie pozyskiwania informacji o działaniach odwiedzających naszą stronę internetową w formie plików cookie, jak opisano poniżej w artykule o elektronicznych środkach komunikacji i aplikacjach mobilnych);

(b) oferowanie produktów i usług; w szczególności obejmuje to dystrybucję informacji, oferowanie produktów i usług naszej Firmy i innych stron, w tym oferty produktów i usług skierowane do konkretnych klientów, wszystkie za pośrednictwem różnych kanałów, takich jak poczta, środki elektroniczne (w tym poczta elektroniczna i wiadomości wysłane na urządzenia mobilne za pośrednictwem numeru telefonu) lub telefonicznie za pośrednictwem strony internetowej. Do pewnego stopnia w takich przypadkach nasza firma ma również prawo do oferowania produktów i usług klientom bez uzyskania ich zgody; jeśli wynika to z przepisów prawa, zostaniesz poinformowany w tym zakresie o swoim prawie do wyrażenia sprzeciwu wobec dalszej oferty produktów lub usług. W związku z tym Twoje dane osobowe mogą być również przekazywane stronom trzecim w celu dystrybucji informacji i oferowania produktów i usług takich stron trzecich. Więcej szczegółów znajduje się poniżej w niniejszych Zasadach.

2.3. Zakres przetwarzanych danych osobowych klienta

Nasza firma przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji powyższych celów. W szczególności przetwarzamy dane kontaktowe i identyfikacyjne. Szczegółowe informacje na temat zakresu przetwarzanych danych osobowych klientów podano w Aneksie 1 do niniejszych Zasad.

2.4. Metody przetwarzania danych osobowych

Metoda, w jakiej nasza firma przetwarza dane osobowe, obejmuje zarówno ręczne, jak i automatyczne przetwarzanie, w tym przetwarzanie algorytmiczne, w systemach informatycznych naszej firmy.

Twoje dane osobowe są przetwarzane głównie przez pracowników naszej firmy oraz, w razie potrzeby, przez osoby trzecie. Przed ujawnieniem Twoich danych osobowych stronom trzecim, zawsze podpisujemy pisemną umowę z osobą trzecią, zawierającą takie same gwarancje dotyczące przetwarzania danych osobowych, które są przestrzegane przez naszą Firmę zgodnie z jej obowiązkami ustawowymi.

2.5. Odbiorcy danych osobowych

Twoje dane osobowe są udostępniane w szczególności pracownikom naszej Firmy w związku z wykonywaniem ich obowiązków służbowych wymagających pracy z danymi osobowymi klientów, jednak tylko w zakresie niezbędnym w konkretnym przypadku i zgodnie ze wszystkimi środkami bezpieczeństwa.

Ponadto Twoje dane osobowe są ujawniane stronom trzecim uczestniczącym w przetwarzaniu danych osobowych klientów naszej firmy lub dane takie mogą być udostępniane im na innych podstawach zgodnie z prawem. Przed ujawnieniem danych osobowych stronom trzecim zawsze zawieramy pisemną umowę z osobą trzecią, która określa przetwarzanie danych osobowych w taki sposób, aby zawierała te same gwarancje dotyczące przetwarzania danych osobowych, które są przestrzegane przez naszą firmę. zgodnie z obowiązkami ustawowymi.

2.5.1. Zgodnie z obowiązującym prawem, nasza firma ma prawo, lub bezpośrednio, bez Twojej zgody, zobowiązać się do ujawnienia twoich danych osobowych:

 • odpowiednie organy państwowe, sądy i organy ścigania w celu wykonywania swoich obowiązków i do celów wykonania orzeczeń;
 • inne strony w zakresie określonym przepisami prawa, na przykład stronom trzecim w celu pobrania naszych należności od klientów.

2.5.2. Z zastrzeżeniem Twojej zgody uprawniającej nas do dysponowania danymi reprezentującymi dane osobowe w odpowiednim zakresie, ujawniamy również Twoje dane osobowe firmie Easy Software ltd. w celu dystrybucji informacji, oferowania produktów i usług naszej firmy, ochrony praw i interesów naszej firmy oraz obsługi klienta.

2.6. Ujawnianie danych osobowych w obcych krajach

Twoje dane osobowe są przetwarzane na terytorium Republiki Czeskiej i innych państw Unii Europejskiej, w których mieszczą się międzynarodowe podmioty Grupy i które mają taki sam standard ochrony danych osobowych jak Republika Czeska. Ani nasza firma, ani podmioty uczestniczące w przetwarzaniu danych osobowych klientów nie ujawniają danych osobowych klientów do krajów spoza Unii Europejskiej.

2.7. Termin przetwarzania danych osobowych

Nasza firma przetwarzała dane osobowe klientów tylko przez czas niezbędny do realizacji celu przetwarzania. Od czasu do czasu oceniamy istnienie potrzeby przetwarzania pewnych danych osobowych wymaganych do określonego celu. Po wykryciu, że dane nie są już potrzebne do żadnego z celów, dla których zostały przetworzone, niszczymy dane. Jednak w odniesieniu do niektórych celów przetwarzania danych osobowych, wewnętrznie oceniliśmy zwykły termin przydatności danych osobowych, po upływie którego najdokładniej oceniamy potrzebę przetwarzania takich danych osobowych w określonym celu. W tym względzie utrzymuje również, że dane osobowe przetwarzane są w celu:

(a) wykonanie umów jest przetwarzane przez cały okres stosunku umownego z klientem; następnie odpowiednie dane osobowe są zwykle przydatne przez dziesięć lat;

(b) oferta produktów i usług jest przetwarzana przez cały czas trwania stosunku umownego; następnie odpowiednie dane osobowe są zwykle przydatne przez dziesięć lat; w przypadku ujawnienia danych osobowych stronom trzecim, czas przetwarzania jest określany przez strony trzecie zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami określonymi w niniejszych Zasadach;

(c) obsługa klienta jest przetwarzana przez cały okres stosunku umownego z klientem; wtedy odpowiednie dane osobowe są zwykle użyteczne przez dziesięć lat.

2.8. Prawo do odwołania zgody

W niniejszych Zasadach staraliśmy się wyjaśnić, dlaczego potrzebujemy Twoich danych osobowych i że w pewnych celach możemy je przetwarzać wyłącznie za Twoją zgodą. Nie jesteś zobowiązany do wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez naszą Firmę, a także masz prawo cofnąć swoją zgodę. W tym miejscu chcielibyśmy przypomnieć, że jesteśmy również uprawnieni do przetwarzania niektórych danych osobowych do pewnych celów bez Twojej zgody. Jeśli odwołasz swoją zgodę, przerwiemy przetwarzanie odpowiednich danych osobowych w celach wymagających odpowiedniej zgody; jednak możemy być uprawnieni, a nawet zobowiązani do przetwarzania tych samych danych osobowych do innych celów.

Jeśli odmawiasz udzielenia lub cofnięcia zgody, możemy:

(a) odpowiednio dostosować dostępność, zakres lub warunki naszych produktów lub usług, lub

(b) odmówić udostępnienia Państwu naszych produktów lub usług, gdy okaże się, że taka zgoda jest konieczna do dostarczenia produktu lub usługi na danych warunkach.

Jeśli chcesz odwołać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych, skontaktuj się z dowolnym oddziałem firmy, wyślij nam list do firmy, Easy Software ltd, Kemp House, 152-160 City Road, EC1V 2NX London, Zjednoczone Królestwo, lub przez e-mail: info@easysoftware.com lub poprzez formularz na stronach Easy Software.

2.9. Źródła danych osobowych

Pozyskujemy dane osobowe klientów, w szczególności z:

(a) klienci, bezpośrednio, na przykład podczas zawierania umów związanych z dostarczonymi produktami lub usługami Firmy i / lub pośrednio, na przykład podczas korzystania z produktów lub usług Spółki przez klientów lub w ramach udostępniania informacji o produktach Firmy i usługi dostępne dla klientów, na przykład za pośrednictwem strony internetowej Spółki itp .;

(b) potencjalnych klientów zainteresowanych usługami naszej firmy w ramach wydarzeń i kampanii marketingowych;

(c) własne działania poprzez przetwarzanie i ocenę innych danych osobowych klientów.

2.10. Twoje prawo do żądania dostępu do danych osobowych i ochrony praw klienta

Jeśli poprosisz nas o informacje związane z przetwarzaniem twoich danych osobowych, przekażemy Ci wszelkie informacje o przetwarzanych przez nas danych osobowych bez zbędnej zwłoki. W celu dostarczenia tych informacji, jesteśmy uprawnieni do żądania uzasadnionej rekompensaty kosztów poniesionych w celu dostarczenia informacji. Jeśli okaże się lub uważasz, że nasza Firma lub strona trzecia uczestnicząca w przetwarzaniu danych przetwarza dane osobowe w konflikcie z ochroną życia prywatnego i / lub w konflikcie z prawem, w szczególności jeśli twoje dane osobowe są niedokładne, możesz:

(a) zażądać wyjaśnień od naszej Firmy lub osób trzecich uczestniczących w przetwarzaniu danych;

(b) zażądać naprawienia wadliwego stanu; w szczególności możesz żądać korekty lub zmiany danych osobowych; w razie potrzeby dane zostaną tymczasowo zablokowane lub zniszczone.

Jeśli uznamy Twoją prośbę za uzasadnioną, nasza Firma lub strona trzecia uczestnicząca w przetwarzaniu danych usunie wadliwy stan bezpłatnie i natychmiastowo.

2.11. Firma jako przetwórca danych osobowych

W niektórych przypadkach nasza firma obsługuje również dane osobowe klienta za zgodą innej strony (innego administratora). Na przykład, te sprawy obejmują współpracę z Easy Software ltd., W przypadku produktów lub usług stron trzecich lub współpracę ze stronami trzecimi. W celu uzyskania szczegółowych informacji zawsze należy skontaktować się z administratorem danych osobowych, chyba że nasza firma jest upoważniona do udzielenia informacji w konkretnym przypadku.

2.12. Elektroniczne środki komunikacji i aplikacje mobilne

W ramach obsługi klienta nasza firma opracowuje technologie umożliwiające korzystanie z nowoczesnych elektronicznych środków komunikacji i aplikacji mobilnych do korzystania z produktów i usług naszej firmy. Dotyczy to w szczególności usług związanych z korzystaniem z Internetu, sieci społecznościowych i różnych aplikacji mobilnych.

Portale społecznościowe. Możesz również kontaktować się z nami za pośrednictwem różnych sieci społecznościowych. Szczególnie wykorzystujemy te kanały komunikacji jako narzędzia marketingowe; nasze produkty i usługi nie są obecnie udostępniane za pośrednictwem sieci społecznościowych.

Ciasteczka. Ponadto używamy plików cookie podczas świadczenia naszych produktów i usług. Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe przechowywane na komputerze użytkownika po załadowaniu strony internetowej po raz pierwszy. Pliki te ułatwiają identyfikację sposobu, w jaki odwiedzający pracują z zawartością naszej strony internetowej, co pomaga nam w bardziej przyjaznej komunikacji z odwiedzającymi naszą stronę lub skuteczniejszym marketingiem. Więcej informacji o ciasteczkach można znaleźć na naszej stronie internetowej.

2.13. Zasady

Zasady te są ważne i skuteczne od ___________. Aktualna wersja Zasad publikowana jest na stronie internetowej naszej Spółki i dostępna jest również w naszych oddziałach.

Załącznik 1 - Zakres przetwarzanych danych osobowych

Dane identyfikacyjne - obejmują dane takie jak imię, nazwisko, data, adres e-mail, numer telefonu, pracodawca lub. reprezentowana firma; dla klientów będących osobami fizycznymi - przedsiębiorcami, również numer identyfikacyjny i numer identyfikacji podatkowej. Inne możliwe dane identyfikacyjne obejmują na przykład informacje o adresie IP używanego komputera oraz pliki konkretnych danych uwierzytelniających, które zgadzamy się używać

Dane kontaktowe - imię, nazwisko, adresy kontaktowe, numery telefonów, adresy e-mail lub inne podobne dane kontaktowe. Inne podobne dane kontaktowe mogą być adresem IP używanego komputera i plikami określonych danych uwierzytelniających, z których zgadzamy się korzystać.

W przypadku wycofania złożonego wniosku o produkt lub usługę, przetwarzamy również datę wycofania wniosku wraz z danymi dostarczonymi przed wypłatą.

Dane wynikające z realizacji zobowiązań wynikających z umów - w zależności od charakteru dostarczanego produktu lub usługi przetwarzamy informacje związane z dostarczonym produktem lub usługą. W tej kategorii przetwarzamy dane osobowe, takie jak okres obowiązywania umowy, ________

Dane osobowe uzyskane w związku z dostarczaniem naszych produktów lub usług - obejmują dane osobowe nabyte podczas naszych interakcji. W szczególności obejmują one:

(i) dane służące do zabezpieczenia komunikacji;

(ii) zapisy preferowanego języka komunikacji, wyrażone zainteresowanie produktem lub usługą, twoimi strategiami inwestycyjnymi lub ujawnionymi nam szczegółowymi wymaganiami.

Usługi wdrożeniowe

1. Ogólne warunki

Jeśli nie zostanie to wyraźnie określone inaczej, wszystkie spotkania są dostarczane za pośrednictwem wirtualnego rozwiązania do spotkań. Wszyscy uczestnicy wezmą udział indywidualnie i będą wyposażeni w zestaw słuchawkowy.

Zakres pakietów opiera się na naszych najlepszych doświadczeniach. Zwykle jest to minimalny zakres wdrożenia. Jednak każde wdrożenie jest wyjątkowe i dlatego czasem potrzebny jest dodatkowy czas, ze względu na specyficzne wymagania klientów. Konsultanci Easy Project mogą na żądanie dostarczyć raport o spędzonym czasie.

Jeśli nie zostało to wyraźnie określone inaczej, implementacja jest dostarczana w języku angielskim; wszystkie dokumenty i pisemna dokumentacja zostaną dostarczone w języku angielskim.

2. Postanowienia ogólne

2.1. Nowe wersje aplikacji

Cały czas rozwijamy i ulepszamy aplikację. Nowe wersje są wydawane w następujących cyklach:

 • Nowa wersja jest wydawana co trzy miesiące
 • Opracowanie nowej wersji jest zawieszone na miesiąc przed wydaniem, aby można było ją przetestować
 • Poprawki są wydawane co 14 dni

Twoje sugestie związane z opracowywaniem aplikacji będą wdrażane w przypadkach, gdy będą one korzystne dla większości naszych klientów i zgodnie z naszą strategią rozwoju produktu. Naszym celem jest ułatwienie zarządzania projektami.

2.2. Proces współpracy

Doceniamy otwartą komunikację. Wchodzimy w proces wspólnego wdrażania nowego oprogramowania w twojej firmie. Uważamy, że jest to korzystne dla obu stron, jeśli udostępniamy ważne informacje otwarcie i na czas.

Komunikacja może odbywać się za pośrednictwem poczty elektronicznej, spotkań online, rozmów telefonicznych i osobistych spotkań. Do pomyślnego zakończenia procesu wdrażania potrzebna jest wzajemna komunikacja na poziomie operacyjnym. Z tego powodu każda strona powinna zareagować szybko, gdy skontaktują się z nią partnerzy. Zwykle jesteśmy w stanie zareagować w ciągu dwóch dni roboczych.

Podczas wdrożenia konsultant będzie współpracował z naszymi innymi działami wewnętrznymi. Rozwiązania problemów, które nie są bezpośrednio związane z wdrożeniem, zostaną dostarczone przez nasz zespół wsparcia. Jeśli zajdzie potrzeba interwencji na serwerze klienta lub innej konsultacji z serwerem, komunikacja zostanie przekazana naszym specjalistom od obsługi serwerów. Jeśli nie jesteś w pełni usatysfakcjonowany pracą działów wsparcia podczas wdrażania, poinformuj o tym swojego konsultanta. Twoja opinia jest dla nas ważna.

2.3 WCZEŚNIEJSZE WNIOSKI (MD) i raportowanie spędzonego czasu

Informację o liczbie przedpłaconych MANDAYS znajdziesz w tabeli wprowadzającej do tego protokołu. Wdrożenie odbywa się zazwyczaj zdalnie. Jeśli wolisz spotkania osobiste, istnieje możliwość umówienia ich w biurach Easy Software. Jeśli wolisz umawiać się na spotkania u siebie, istnieje możliwość pokrycia kosztów podróży z przedpłaconego budżetu (zakres realizacji). Koszty podróży mogą być również fakturowane oddzielnie. Naliczamy cały czas spędzony przez konsultanta na dojazd z/do siedziby klienta. Opłacone z góry godziny konsultacji należy wykorzystać w ciągu 6 miesięcy od pierwszego kontaktu z przydzielonym konsultantem.

Raporty spędzonego czasu są zazwyczaj wysyłane do klienta, gdy zostanie wydana około połowa WSPARCIA wdrożeniowego z opłaconego z góry budżetu, a następnie, gdy pozostanie kilka ostatnich godzin. Niezależnie od raportu czasowego konsultant przedstawia propozycję spędzenia pozostałych godzin.

Wdrożenie składa się z następujących etapów. Suma czasu spędzonego na każdej fazie jest równa całkowitemu opłaconemu z góry budżetowi MANDAYS. Najniższa wartość czasu pobierana od klienta wynosi 0,25 godziny.

 • Wstępna analiza
 • Pierwsze spotkanie online
 • Konfiguracja aplikacji (nakład pracy zależy od złożoności wymagań dotyczących ustawień)
 • Trening
 • Dodatkowe wymagania dotyczące konfiguracji
 • Wsparcie podczas wdrażania i testowania podczas wdrażania (e-maile, połączenia telefoniczne)

W szczególności WNIOSKI z przedpłaconego budżetu obejmują następujące działania:

 • Czas konsultanta spędził na pracach nad wdrożeniem, konfigurując aplikację
 • Analiza Twoich wymagań
 • Wewnętrzne konsultacje Twoich wymagań
 • Wymagane konsultacje
 • Rysowanie różnych scenariuszy wdrażania Twoich wymagań
 • Przygotowanie i aktualizacje protokołu implementacji
 • Spotkania związane z wdrażaniem i rozmowy telefoniczne
 • Trening
 • Komunikacja e-mailowa z konsultantem
 • Organizacja, planowanie i planowanie spotkań
 • Koordynacja działów wewnętrznych, jeśli ich zaangażowanie jest potrzebne (wsparcie, specjalista ds. Serwerów)
 • Czas spędzony przez konsultanta na podróży (chyba że jest płacony osobno, patrz akapit pierwszy)
 • Zarządzanie projektem wdrożeniowym
 • Jeśli pewne zachowanie systemu jest zgłaszane jako błąd, ale ostatecznie okazało się, że jest ono poprawne, czas spędzony przez konsultanta na tym żądaniu jest również pokryty z budżetu
 • Praca specjalistów serwera na twoim serwerze
 • Praca specjalistów od serwerów zajmujących się Twoimi prośbami

Następujące działania nie są objęte budżetem przedpłaconym, a zatem nie są opłacane przez klienta:

 • Praca zespołu wsparcia
 • Naprawianie możliwych błędów

2.4. Zwiększenie budżetu przedpłaty

Możliwe jest zwiększenie budżetu przedpłaconych MANDAYS dopiero po Twoim potwierdzeniu. Zwiększenie budżetu przedpłaconego jest zwykle konieczne z następujących powodów:

 • Okazuje się, po wstępnej analizie, że pierwotne oszacowanie WSPARCIA wdrożeniowego było zbyt niskie. Konsultant dostarczy ci zaktualizowaną prognozę działań, które należy wykonać, aby konkurować z wdrożeniem. Plan ten pokaże także, które działania wymagają szczególnej uwagi (WSPARCIA), niż pierwotnie szacowano
 • Jeśli chcesz być informowany o spędzonym czasie częściej niż w akapicie powyżej.
 • Nie jest możliwe wdrożenie wymagań w standardowym interfejsie aplikacji, dlatego potrzebny jest niestandardowy rozwój.
 • Wsparcie na twoim serwerze nie zostało uwzględnione przy szacowaniu MANDAYS wdrożenia, ale mimo to jest wymagane.
 • Wymagane jest dodatkowe szkolenie (które nie zostało uwzględnione w pierwotnej wycenie)
 • Podczas procesu wdrażania staje się oczywiste, że liczba WNIOSKÓW opłaconych z góry nie wystarcza, aby spełnić wszystkie Twoje wymagania.

Wypróbuj Easy Project w 30-dniowym bezpłatnym okresie próbnym

Pełne funkcje, ochrona SSL, codzienne kopie zapasowe w Twojej geolokalizacji