Regulamin - Program partnerski

Rejestrując się jako partner w Programie Partnerskim Easy Project („Program”), zgadzasz się przestrzegać następujących warunków („Warunki”). Upewnij się, że przeczytałeś je uważnie przed zarejestrowaniem się. Niniejsze Warunki stanowią umowę prawną pomiędzy Easy Software Ltd. spółką zarejestrowaną w Anglii i Walii pod numerem 08960980 z siedzibą pod adresem Kemp House, 152-160, City Road, EC1V 2NX London, Wielka Brytania („Easy Software”, „my”, „nas”) i Ty („Podmiot stowarzyszony”, „Ty”).

Zastrzegamy sobie prawo do okresowej aktualizacji i zmiany Warunków bez powiadomienia. Wszelkie poprawki, modyfikacje, ulepszenia lub zmiany Programu, w tym udostępnianie nowych funkcji i zasobów udostępnianych przez nas od czasu do czasu, podlegają niniejszym Warunkom. Dalsze korzystanie z Programu po wprowadzeniu takich zmian oznacza zgodę na takie zmiany. Z najnowszą wersją Warunków można zapoznać się w dowolnym momencie pod adresem: https://www.easyproject.com/about-us/affiliate-portal/terms-and-conditions

Naruszenie niniejszych Warunków może spowodować między innymi zakończenie lub zawieszenie Twoich praw jako Partnera oraz utratę wszelkich zaległych świadczeń z tytułu odesłania do firmy partnerskiej zarobionych podczas naruszenia.

Konto Rejestracja i Regulamin

Musisz podać swoje pełne imię i nazwisko, ważny adres e-mail i inne wymagane informacje, aby zakończyć proces rejestracji konta partnerskiego ("konto")

Musisz być 18 lat lub starszych, aby dołączyć do tego programu.

Każde konto jest przeznaczone dla pojedynczego podmiotu prawnego (np. Firmy lub spółki osobowej) lub indywidualnego użytkownika. Nie zezwalamy na udostępnianie nazwy użytkownika i hasła innym osobom, ani też wielu użytkownikom w sieci. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo podanych nazw użytkowników i haseł (łącznie z zaproszonymi osobami) spoczywa na Tobie.

Nie wolno używać Programu do celów nielegalnych lub nieautoryzowanych. Użytkownik nie może, w ramach korzystania z Programu, naruszyć prawa obowiązującego w Twojej jurysdykcji (w tym prawa autorskiego).

Referral Linki i promocja

Po zarejestrowaniu się w Programie otrzymasz łącze URL, które musi być używane do identyfikacji użytkownika podczas umieszczania łącza ze swojej witryny, wiadomości e-mail lub innej komunikacji z witryną Easy Project. Twoim obowiązkiem jest upewnienie się, że każdy taki link jest prawidłowo sformatowany.

Możemy również dostarczyć obrazy graficzne, które można wykorzystać w linkach do promowania Easy Project. Nie możesz w żaden sposób modyfikować tych obrazów. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany zdjęć w dowolnym momencie bez powiadomienia.

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za rozwój, obsługę i konserwację witryny oraz wszystkich materiałów wyświetlanych w witrynie

Użytkownik nie może używać naszego imienia lub grafiki w jakiejkolwiek maszynie, chyba że wyraziliśmy naszą zaawansowaną pisemną zgodę. Możemy rozwiązać Umowę, jeśli jakiekolwiek znamienne skargi na spam z nas lub naszych usług wynikają z działań marketingowych.

Użytkownik nie może wydawać żadnych informacji prasowych dotyczących niniejszej Umowy ani uczestnictwa w Programie; takie działanie może skutkować rozwiązaniem z Programu. Ponadto nie możesz w żaden sposób wprowadzać w błąd ani uprzyjemniać relacji między nami a użytkownikiem, mówiąc, że rozwijasz nasze usługi, mówisz, że jesteś częścią Easy Software lub wyrażasz lub implikujesz jakiekolwiek relacje między nami a użytkownikiem lub inną osobą lub podmiotem, z wyjątkiem w sposób wyraźny dozwolony niniejszą Umową.

Opłaty za polecenie

Aby sprzedaż subskrypcji kwalifikowała się do otrzymania opłaty za polecenie, klient musi kliknąć łącze ze swojej witryny, wiadomości e-mail lub innej komunikacji do witryny Easy Project i zarejestrować się w ciągu 90 dni od pierwszego kliknięcia. Jeśli nie zarejestrują się w ciągu tych 90 dni, a później wrócą bez skorzystania z Twojego linku, nie otrzymasz opłaty za polecenie.

Będziemy płacić tylko odszkodowania za linki, które są automatycznie śledzone i zgłaszane przez nasze systemy. Aby nasze systemy mogły śledzić przekazanie, użytkownik musi mieć włączone pliki cookie. Nie będziemy płacić za odesłanie, jeśli ktoś mówi, że się z Tobą podpisał, ale nie był śledzony przez nasz system.

Opłata za odesłanie wynosi 20% naszych przychodów od klientów, których dotyczy. Opłata za odesłanie zostanie przyznana na koncie partnerskim, gdy klient zapłaci abonament. Opłaty za odesłanie są zarobione tylko wtedy, gdy klient dokona pełnej płatności.

Oplata

Naliczone opłaty za polecenie są płacone przelewem bankowym mniej więcej raz w miesiącu i tylko wtedy, gdy naliczone opłaty za polecenie wynoszą 500 € lub więcej. Partner wystawi następnie fakturę do Easy Software na wskazaną kwotę. Aby otrzymywać opłaty za polecenie, musisz mieć ważne konto bankowe, ponieważ nie oferujemy płatności czekiem / czekiem, kartą kredytową, gotówką ani inną metodą.

Płatności za usługi klienta zwrócone lub płatności zwrócone z powodu nadużycia karty kredytowej nie kwalifikują się do prowizji. Możemy opóźnić kredytowanie opłat za odesłanie, z uwzględnieniem analizy ryzyka i procedur prania pieniędzy.

Podsumowanie rejestracji i oświadczenie o prowizjach odsyłających są dostępne Partnerowi, logując się na konto Affiliate.

Struktura wynagrodzenia może zostać zmieniona według naszego uznania.

Zastrzegamy sobie prawo do dyskwalifikacji opłat za odesłanie z tytułu oszustw, nielegalnych lub zbyt agresywnych, wątpliwych metod sprzedaży lub marketingu.

Wszystkie opłaty są wyłączone z wszelkich podatków, opłat, opłat, naliczeń i innych opłat nałożonych na twoje zaangażowanie w niniejszą Umowę i będą za Ciebie odpowiedzialne i płatne.

Zastrzegamy sobie prawo do sprawdzania i zmiany prowizji na podstawie faktycznie zapłaconych zamówień, powiadomienie e-mailem nie jest rozumiane jako potwierdzona prowizja - to tylko powiadomienie, a każda płatność będzie weryfikowana na podstawie rzeczywistych transakcji.

Definicja klienta

Każdy klient, który kupuje usługi w ramach tego programu jest uznawany za klienta Easy Software. W związku z tym wszystkie nasze reguł, zasad i procedur operacyjnych dotyczących cen, zamówień klientów, obsługi klienta i sprzedaży usług będą miały zastosowanie do tych klientów. Możemy zmienić nasze zasady i procedury postępowania w każdej chwili. Easy Software nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie dane przedstawione przez Partnera, które są sprzeczne z naszymi zasadami, zasad i procedur operacyjnych.

Cennik i dostępność

Będziemy ustalać ceny naliczane za usługi sprzedawane w ramach tego Programu zgodnie z naszymi zasadami ustalania cen. Ceny usług i dostępność mogą się różnić od czasu do czasu. Ze względu na zmiany cen mogą wpływać na usługi, które zostały wymienione w witrynie, nie należy wyświetlać cen usług w witrynie. Będziemy używać komercyjnych rozsądnych starań, aby przedstawić dokładne informacje, ale nie możemy zagwarantować dostępności lub ceny jakiejkolwiek konkretnej usługi.

Materiały chronione prawami autorskimi i znakami towarowymi

Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za to, że Twoje opinie, opisy produktów i artykuły (jeśli dotyczy ich witryna) są zgodne ze wszystkimi obowiązującymi prawami autorskimi, znakami towarowymi i innymi prawami. Easy Software nie ponosi odpowiedzialności za używanie materiałów chronionych prawami autorskimi lub znakami towarowymi innej osoby z naruszeniem prawa.

Okres obowiązywania Umowy i Programu

Okres obowiązywania niniejszej Umowy rozpoczyna się po zaakceptowaniu przez Państwa wniosku o program i kończy się po jego wypowiedzeniu przez którąkolwiek ze stron. Albo wyłączysz lub możemy rozwiązać niniejszą Umowę w dowolnym momencie z przyczyn lub bez, przekazując drugiej stronie wypowiedzenia. Zawiadomienie e-mailem na Twój adres w naszych dokumentach uznaje się za wystarczającą do rozwiązania niniejszej Umowy. Easy Software zastrzega sobie prawo do zakończenia Programu w dowolnym momencie. Po zakończeniu Programu firma Easy Software będzie płacić wszelkie uzasadnione dochody.

Zakończenie

Firma Easy Software, według własnego uznania, ma prawo zawiesić lub zamknąć konto użytkownika oraz odmówić jakiegokolwiek bieżącego lub przyszłego korzystania z Programu lub dowolnej innej usługi Easy Software, z dowolnego powodu, w dowolnym momencie. Takie wypowiedzenie spowoduje dezaktywację lub usunięcie Twojego Konta Afiliacyjnego oraz przepadek i rezygnację z wszystkich potencjalnych lub naliczonych opłat za polecenie na Twoim Koncie, jeśli zostały one uzyskane w wyniku oszukańczych, nielegalnych lub nadmiernie agresywnych, wątpliwych metod sprzedaży lub marketingu. Easy Software zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usług komukolwiek z dowolnego powodu w dowolnym momencie. Po rozwiązaniu niniejszej Umowy z jakiegokolwiek powodu natychmiast przestaniesz używać i usuniesz ze swojej witryny wszystkie łącza do witryny Easy Project oraz wszystkie nasze obrazy i inne materiały dostarczone w ramach Programu

Powiązania Stron

Ty i my jesteśmy niezależnymi kontrahentami, a nic w niniejszej Umowie nie stworzy partnerstwa, wspólnego przedsięwzięcia, agencji, franczyzy, przedstawiciela handlowego lub stosunku pracy między stronami. Nie będziesz miał prawa do podejmowania lub przyjmowania żadnych ofert lub oświadczeń w naszym imieniu. Użytkownik nie będzie oświadczał, czy to w Twojej witrynie, czy w inny sposób, że w sposób rozsądny byłby sprzeczny z czymkolwiek w niniejszej Umowie.

Ograniczenia odpowiedzialności

Firma i żaden z oficerów, dyrektorów, pracowników, akcjonariuszy lub agentów firmy nie wykluczają odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, które mogą wyniknąć dla Ciebie lub osoby trzeciej (w tym, bez ograniczeń, wszelkie bezpośrednie, pośrednie, karne lub wtórne straty lub szkody, jak również utratę dochodów, zysków, dobrej woli, danych, umów, wykorzystania pieniędzy lub utraty lub uszkodzenia powstałych w związku z prowadzoną działalnością lub w jakikolwiek sposób związanych z przerwami w prowadzeniu działalności gospodarczej bez uszczerbku dla zaniedbania), umowy lub w inny sposób) w związku z niniejszym Programem.

Żadne z powyższych informacji prawnych nie wyklucza ani nie ogranicza odpowiedzialności Spółki za:

(A) śmierć lub uszkodzenie ciała spowodowane przez zaniedbanie (termin jest zdefiniowany przez Nieuczciwe warunki Kontrakt ustawy 1977 lub

(b) oszustwo; lub

c) fałszywe przedstawienie kwestii zasadniczej; lub

d) jakiejkolwiek odpowiedzialności, której nie można wykluczyć lub ograniczyć na podstawie obowiązującego prawa.

Jeśli korzystanie z materiałów dostarczonych w ramach niniejszego Programu powoduje konieczność serwisowania, naprawy lub naprawy sprzętu, oprogramowania lub danych, przyjmuje się wszystkie jego koszty. Maksymalna łączna odpowiedzialność firmy z tytułu niniejszych warunków lub w związku z niniejszymi Warunkami lub z wszelkimi umowami dotyczącymi zabezpieczenia, zarówno w umowie, czynu niedozwolonego (w tym zaniedbań), jak i innych ("Roszczenie") ogranicza się do sumy równej łącznej kwocie, jaką jesteśmy zobowiązany do zapłaty w dwunastym (12) miesiącu miesiąca bezpośrednio przed okresem powodującym powstanie takiego roszczenia.

Arbitraż

Wszelkie spory dotyczące niniejszej Umowy (w tym jakiekolwiek faktyczne lub domniemane naruszenia niniejszej Umowy), wszelkie transakcje lub czynności wynikające z niniejszej Umowy lub relacji z nami lub jakiegokolwiek z naszych podmiotów powiązanych zostaną przekazane do poufnego arbitrażu w Anglii i Walii. Arbitraż zgodnie z niniejszą umową będzie prowadzony na zasadach obowiązujących Stowarzyszenie Arbitrażowe Anglii i Walii. Orzeczenie arbitra jest wiążące i może zostać uznane za orzeczenie w sądzie właściwej jurysdykcji. W najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo żadna procedura arbitrażowa wynikająca z niniejszej Umowy nie zostanie połączona z arbitrażem obejmującym każdą inną stronę podlegającą niniejszej Umowie, niezależnie od tego, czy to w drodze arbitrażu klasowego czy w inny sposób.

Ogłoszenie

Wszelkie powiadomienia przekazane nam przez użytkownika muszą zostać przekazane firmie Easy Software Ltd. na adres info@easyproject.com. Możemy powiadomić Cię pod adresem e-mail podanym nam przy rejestracji. Powiadomienie zostanie uznane za otrzymane i prawidłowo doręczone 24 godzinach po wysłaniu wiadomości e-mail. Udowodniając doręczenie jakiegokolwiek zawiadomienia, wystarczy udowodnić w przypadku wiadomości e-mail, że taka wiadomość e-mail została wysłana pod określony adres e-mail adresata.

Wydarzenia poza naszą kontrolą

Nie ponosimy odpowiedzialności ani nie ponosimy odpowiedzialności za nieprzestrzeganie lub opóźnianie w wykonywaniu któregokolwiek z naszych obowiązków wynikających z niniejszej Umowy spowodowanych zdarzeniami pozostającymi poza naszą rozsądną kontrolą ("Zdarzenie Siły Wyższej").

Zdarzenie Siły Wyższe obejmuje dowolny czyn, zdarzenie, niepowodzenie, zaniechanie lub wypadek poza naszą rozsądną kontrolą i obejmuje w szczególności (bez ograniczeń) następujące elementy:

(A) strajki, lock-out lub innych działań przemysłowych;

b) zamieszki, zamieszek, inwazji, ataków terrorystycznych lub groźby ataku terrorystycznego, wojny (niezależnie od tego, czy zgłoszono, czy nie), czy zagrożenia, czy przygotowania do wojny;

(C) pożar, wybuch, burza, powódź, trzęsienie ziemi, obsunięcie, epidemii lub innych klęsk żywiołowych;

(D) niemożność korzystania z publicznych lub prywatnych sieci telekomunikacyjnych;

(e) ustawy, dekrety, ustawodawstwo, przepisy lub ograniczenia jakiegokolwiek rządu.

Nasze działanie uważa się za zawieszone w okresie, w którym trwa Koniec Siły Wyższej, a czas trwania tego przedłużenia zostanie przedłużony. Dołożymy wszelkich starań, aby zdarzenie Siły Wyższej zakończyć lub znaleźć rozwiązanie, za pomocą którego nasze zobowiązania wynikające z niniejszych Warunków mogą być wykonywane pomimo Zdarzenia Siły Wyższej.

Zrzeczenie się

Jeśli nie uda nam się w dowolnym momencie nalegać na ścisłe wykonanie któregokolwiek ze swoich obowiązków wynikających z niniejszych Warunków lub jeśli nie skorzystamy z jakichkolwiek praw lub środków zaradczych, któremu przysługuje nam prawo, nie będzie to zrzeczenie się takich praw ani środków zaradczych i nie zwalnia cię od przestrzegania takich obowiązków.

Zrzeczenie się przez nas jakiegokolwiek niewywiązania się z zobowiązań nie może stanowić zrzeczenia się wszelkich późniejszych niewykonania zobowiązań.

Żadne zrzeczenie się przez nas któregokolwiek z niniejszych Warunków nie będzie skuteczne, chyba że zostało wyraźnie określone jako zrzeczenie się i zostanie przekazane Panu.

Rozdzielność

Jeśli którykolwiek z postanowień niniejszych Warunków zostanie uznany przez właściwy organ za nieważny, niezgodny z prawem lub niewykonalny w jakimkolwiek stopniu, taki warunek lub warunek zostanie w tym zakresie oddzielony od pozostałych postanowień, warunków i postanowień, które będą nadal ważne dla w pełnym zakresie dozwolonym przez prawo.

Całość umowy

Niniejsze Warunki i każdy dokument, o którym się w nim mowa wyraźnie, stanowią całość umowy między nami w odniesieniu do korzystania z Programu i zastępuje wszelkie wcześniejsze porozumienie, porozumienie między nami, zarówno ustne, jak i pisemne.

Każdy z nas przyznaje, że przy zawieraniu niniejszych Warunków nikt z nas nie polegał na żadnej reprezentacji, zobowiązaniu lub obietnicy udzielonej przez drugą lub nie wynikałoby z jakiejkolwiek wypowiedzi lub pisemnej rokowań między nami przed przystąpieniem do niniejszych Warunków, z wyjątkiem wyraźnie określonych w niniejszym dokumencie .

Żadne z nas nie będzie miało żadnego środka zaradczego w odniesieniu do jakiegokolwiek nieprawdziwego oświadczenia złożonego przez drugą osobę, zarówno ustnie, jak i na piśmie przed datą wpisania niniejszych Warunków (chyba że takie nieprawdziwe oświadczenie zostało popełnione w sposób nieuczciwy), a jedynym środkiem zaradczym drugiej strony jest za naruszenie umowy zgodnie z niniejszymi Warunkami.

Obowiązujące prawo i jurysdykcja

Niniejsza informacja prawna jest regulowana i interpretowana zgodnie z prawem angielskim. Spory wynikające z tej informacji prawnej podlegają wyłącznej jurysdykcji sądów angielskich.

Wypróbuj Easy Project w 30-dniowym bezpłatnym okresie próbnym

Pełne funkcje, ochrona SSL, codzienne kopie zapasowe w Twojej geolokalizacji